Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Serwis help.idosell.com)

Serwis help.idosell.com (dalej jako: „Serwis”) jest miejscem do dyskusji i wymiany wiedzy pomiędzy użytkownikami usługi Idosell oraz pracownikami IAI, będącymi administratorami i moderatorami Serwisu.

Właścicielem Serwisu jest spółka IAI S.A., z siedzibą w Szczecinie, 71-064 Szczecin, al. Piastów 30, nr KRS: 0000891870, adres mailowy: office@idosell.com (dalej jako: „Właściciel” / „IAI”).

Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie strony Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz jedna z przeglądarek internetowych: Edge, Chrome, Firefox lub Opera w możliwie najnowszej wersji.

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest dostępne zarówno dla użytkowników posiadających, jak i nieposiadających konto klienta w serwisie IdoSell.

Kierując się szacunkiem do pozostałych użytkowników Serwisu, wymagamy, abyś za każdym razem, uczestnicząc w danym wątku, podał swoje prawdziwe imię i nazwisko, a także w przypadku ich zmiany – na bieżąco je aktualizował.

Przed otwarciem nowego wątku upewnij się, czy ten wątek nie pojawił się już wcześniej w Serwisie. W tym celu użyj wyszukiwarki tekstowej, filtrów tagów oraz kategorii. Powielane wątki będą zamykane i/lub usuwane. Szanuj w ten sposób czas swój oraz innych użytkowników Serwisu.

Serwis wysyła powiadomienia mailowe, jeśli pojawią się nowe wypowiedzi dotyczące wątku, w którym bierzesz udział lub który obserwujesz.
Administratorzy i moderatorzy Serwisu (pracownicy IAI) mają uprawnienie do zamykania wątku w momencie, gdy udzielona zostanie prawidłowa odpowiedź. Jest ona odpowiednio oznaczana i pozostaje widoczna dla pozostałych członków Serwisu.

Dodając wątek, wybierz kategorie najbliższą kwestii, którą chcesz poruszyć. Na tej podstawie powiadomiony zostanie odpowiedni pracownik IAI, który będzie mógł pomóc w danej kwestii. Wybierając tagi, staraj się wykorzystać te już istniejące.

Prosimy, aby pytania i odpowiedzi były możliwie dokładne – tylko w ten sposób przekazywane rady będą odpowiadały potrzebie i będą wartościowe dla innych użytkowników Serwisu.
Serwis nie służy do udzielania odpowiedzi na pytania zadane w komunikacie lub rozwiązywania sytuacji spornych. Jeśli sądzisz, że jakaś sprawa nie jest prowadzona prawidłowo lub nie możesz uzyskać zadowalającego efektu, poproś pracownika IAI, będącego administratorem i moderatorem Serwisu, o skierowanie tej sprawy do przełożonego pracownika IAI.
Publikowanie fragmentu sprawy lub widoku z panelu administratora i moderatora Serwisu, upoważnia IAI do publikacji pozostałych informacji w tej sprawie lub publikacji innych fragmentów danej strony panelu administratora i moderatora Serwisu, np. w celu zilustrowania rozwiązania.

W czasie, gdy korzystasz z Serwisu, prosimy abyś przestrzegał zasad określonych w tym Regulaminie, w szczególności zachowywał ogólnie przyjęte zasady netykiety w czasie dyskusji i wymiany wiedzy z innymi użytkownikami Serwisu.

Nie używaj języka uznawanego powszechnie za wulgarny, nie pisz rzeczy, których nie powiedziałbyś w rozmowie bezpośredniej lub których możesz się później wstydzić. Zachowaj kulturę słowa we wzajemnej komunikacji. Administratorzy i moderatorzy Serwisu mogą ograniczać dostęp do Serwisu osobom, które nie stosują się do tych zasad.
Ponadto, informujemy, że administratorzy i moderatorzy Serwisu mogą ograniczać dostęp do Serwisu, gdy:

 1. świadomie lub nieświadomie destabilizujesz działania Serwisu, np. przez masowe wysyłanie wiadomości wewnątrz Serwisu, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis itp.;
 2. naruszasz dobra osobiste pracowników IAI, innych użytkowników i podmiotów trzecich;
 3. szerzysz i wzywasz do nienawiści i nietolerancji na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym oraz propagujesz strony WWW o takim charakterze;
 4. propagujesz w Serwisie erotyki, pornografię, hazard, piractwo fonograficzne i komputerowe oraz strony internetowe o takim lub podobnym charakterze;
 5. używasz Serwisu w celu reklamy lub kryptoreklamy;
 6. podejmujesz inne działania sprzeczne z prawem.

Jeżeli jesteś developerem gotowym do podjęcia się pracy dla innego użytkownika, podawaj konkretne informacje o tym, co i za jaką kwotę wykonasz. W przeciwnym wypadku, umów się ze zlecającym użytkownikiem na kontakt prywatny i poproście o zamknięcie wątku.

Na koniec zastrzegamy również, że:

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela.
 3. Właściciel ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu bez uprzedzenia.
 4. Informacje o zmianach Regulaminu będą podane na stronie Serwisu i będą tam wyświetlane co najmniej przez 3 miesiące od ich wejścia w życie, chyba że w tym czasie Regulamin zostanie ponownie zmieniony. W takim wypadku postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu mają zastosowanie również do nowej wersji Regulaminu.
 5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia umożliwienia użytkownikowi zapoznania się z nimi przez Właściciela.
 6. W innym wypadku, w szczególności w razie niewyrażenia zgody na zmienione brzmienie Regulaminu, dokonane zgodnie z ust. 4-6, jesteś zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu.
Zadaj pytanie:
Witaj w serwisie Q&A, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy.
...