Obowiązek informacyjny

Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym Serwis help.idosell.com, dalej: „Serwis”.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest IAI S.A., z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, KRS: 0000891870, REGON: 381595506, NIP: 5252767146, dalej: „Administrator”. Kontakt z Administratorem: office@idosell.com. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Administratora, można się skontaktować e-mailowo: gdpr-inspector@idosell.com.
 3. Gromadzone przez Administratora dane osobowe użytkowników obejmują ogólne informacje kontaktowe i osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail użytkowników, informacje o prośbach osób o kontakt, a także inne informacje wymagane do zarządzania Serwisem i świadczenia w nim usług.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, tj. administrowania i moderowania dyskusji i wymiany wiedzy pomiędzy użytkownikami usługi Idosell oraz pracownikami IAI, będącymi administratorami i moderatorami Serwisu, w celu komunikacji z użytkownikami Serwisu, dostarczania informacji marketingowych oraz załatwiania innych spraw związanych z zarządzaniem Serwisem i świadczonymi w nim usługami.
 5. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody udzielonej wraz z wejściem do Serwisu, w celu prawidłowego i pełnego świadczenia usług na rzecz użytkowników Serwisu;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Serwisu, a także w celu egzekwowania praw lub dochodzenia roszczeń przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi.
 6. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (Google Inc. z siedzibą w USA), hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
 7. Dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 8. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak USA, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Google Inc.), w celu zapewnienia prawidłowości, skuteczności i efektywności świadczonych usług. W takim przypadku Administrator, zgodnie z wymogami RODO, wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania i odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika.
 9. Użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia Państwa danych;
  5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ponadto, mogą użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Dane osobowe użytkownika nie podlegają profilowaniu.
 12. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
Zadaj pytanie:
Witaj w serwisie Q&A, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy.
...